3-letni kurs SE - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Zakres tematyczny trzyletniego kursu certyfikującego
z Somatic Experiencing®
ROK 1. Poziom początkujący
Podstawowe pojęcia SE
Funkcje systemu nerwowego
Neurofizjologia reakcji na zagrożenie
Rozpoznawanie sygnałów i oznak w ciele oraz w systemie nerwowym
Podstawowe techniki SE:
 • praca z zasobami i stabilizacja wiru wewnętrznego
 • praca z reakcjami orientacyjnymi i obronnymi (walka, ucieczka i znieruchomienie/zamarcie)
 • praca z uziemieniem, rozgraniczeniem i kontenerowaniem
 • miareczkowanie: stopniowe rozładowanie związanej energii
 • pra­ca z modelem SIBAM: Sensation (odczucia), Impression  (obraz, wrażenie), Be­havior (zachowanie), Affect (afekty i uczucia),  Meaning (zna­cze­nie)
 • dynamika sprzężenia w traumie (nadsprzężenie i podsprzężenie)
 • pierwsze kroki w pracy z dotykiem
Praca z symptomami
Pierwsza pomoc i niedopuszczenie do retraumatyzacji
Rezonans i przeniesienie
Samoregulacja
ROK 2. Poziom średniozaawansowany
Prezentacja różnych kategorii traumy i sposobów interwencji
 • całościowa aktywacja o dużej intensywności (trauma  prenatalna i okołoporodowa, znieczulenie, wysoka gorączka, duszenie się,  dławienie, podtopienie)
 • mocne uderzenie – niezdolność do obrony fizycznej (upadek, nabyty uraz mózgu, wypadki komunikacyjne)
 • atak nie do uniknięcia (zaatakowanie przez zwierzę, udaremniona/niemożliwa ucieczka, gwałt i nadużycia seksualne)
 • fizyczne uszkodzenie ciała (operacje chirurgiczne, zatrucia, oparzenia)
 • katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka (tortury, nadużycia rytualne, wojna)
 • trauma emocjonalna
Praca ze złożonymi wirami traumy
ROK 3. Poziom zaawansowany
Praca ze spójnością
Teoria poliwagalna i SE
Praca z syndromami (chroniczne zmęczenie, fibromialgia, astma, migrena, itp.)
Pogłębienie umiejętności i technik praktycznych
 • praca z oczami
 • praca z dotykiem
 • praca ze stawami, przeponą, trzewiami
Wymagania w procesie certyfikacji terapeuty Somatic Experiencing®
(SE-Practitioner), zgodnie ze standardami SETI  WAŻNE!
Metoda Somatic Experiencing® jest chroniona prawem. W  Polsce może być stosowana pod tą nazwą tylko pod warunkiem ukończenia  kursu i uzyskania certyfikatu wydanego przez European Association for Somatic Experiencing (EASE), reprezentujące na naszym kontynencie Somatic Experiencing International (SEI). Uczestnicy kursu, którzy nie wypełnią wszystkich opisanych poniżej warunków, mają status osób będących w trakcie szkolenia. Należy o tym powiadomić klienta przed rozpoczęciem pracy.
Kurs dla terapeutów SE przeznaczony jest dla osób pracujących z klientami po doświadczeniu traumy; nie może służyć jako forma własnej terapii. Jego adresatami są psychoterapeuci, lekarze, rehabilitanci i inne osoby zajmujące się udzielaniem profesjonalnego wsparcia terapeutycznego.  
Kurs trwa 3 lata i składa się z 36 dni szkoleniowych (216 godzin) rozłożonych na 6 sześciodniowych sesji, odbywających się mniej więcej co pół roku. Oprócz zajęć warsztatowych każdy uczestnik kursu musi odbyć terapię indywidualną (łącznie 15 godzin w ciągu 3 lat) oraz superwizje (18 godzin akredytowanych). Są one konieczne do przejścia na kolejny poziom kursu i do uzyskania certyfikatu. Celem sesji indywidualnych jest uczenie się przez doświadczenie, natomiast podczas superwizji szczegółowo i na konkretnym przykładzie analizuje się zastosowanie narzędzi SE.
W przypadku superwizji grupowych stosuje się przelicznik czasu tzw. superwizji akredytowanej, który wynosi:
 • 1 godz. superwizji w grupie 2-3 osobowej = 3/4 godz. superwizji akredytowanej
 • 1 godz. superwizji w grupie 4-7 osobowej = 1/2 godz. superwizji akredytowanej
 • 1 godz. superwizji w grupie liczącej 8 lub więcej osób = 1/3 godz. superwizji akredytowanej.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest zaliczenie uczestnictwa w dwudniowym warsztacie wprowadzającym (tzw. SE-intro), podczas którego prezentowane  są podstawy metody. Trener prowadzący SE-intro, działając w imieniu SEI, zastrzega sobie prawo wydania negatywnej rekomendacji na temat uczestnika, który z uzasadnionych powodów nie kwalifikuje się do udziału w kolejnych etapach kursu certyfikacyjnego. Podstawowym z czynników odsuwających w czasie dalszą edukację w zakresie SE jest doświadczenie przez kandydata stosunkowo świeżej traumy, która nie została jeszcze  rozwiązana. Dyskwalifikacje z innych powodów zdarzają się bardzo rzadko.
Uczestnictwo w 38 dniach kursu (w tym 2 dni SE-intro) jest obowiązkowe. W przypadku opuszczenia z ważnego powodu nie więcej niż 2 dni kursu nieobecność może zostać nadrobiona poprzez zapoznanie się z nagraniem z zajęć oraz dodatkową sesję superwizji (1 godzina za każdy dzień nieobecności). Jeśli nieobecność jest dłuższa, należy odrobić z inną grupą – po uzyskaniu zgody organizatorów i trenerów prowadzących – cały moduł.
Akredytowani przy SEI trenerzy i asystenci potwierdzają swoim podpisem odbyte przez uczestników sesje indywidualne i superwizje. Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu, niezbędne jest odbycie wszystkich wymaganych sesji. Jeśli, zdaniem konsylium złożonego z trenera prowadzącego zajęcia i asystentów, uczestnik kursu nie osiągnął jeszcze wymaganego standardu i/lub niewystarczająco zrozumiał treści kształcenia, może zostać zobowiązany do odbycia dodatkowych sesji indywidualnych i superwizji. Dotyczy to także przypadków, kiedy uczestnik potrzebuje dodatkowej stabilizacji osobistej może on wówczas zostać wyłączony z dalszych zajęć do czasu, aż otrzyma konieczne wsparcie.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści